cacc81ch-bacc86cc81t-c490ecc82cc80-chacc86cc83n-lecc89-tocc82cc89ng-c490ecc82cc80-chicc81nh-xacc81c

Cách bắt đề chẵn lẻ , tổng đề chính xác